MERA COMMITTEE


  • Mr. Anil Soni                – President (98210 97391)
  • Mr. Kunjal Trivedi      – Secretary (9870536556)
  • Mr. Nimesh Soni        – Treasurer (9619927603)
  • Mr. Rajiv Jain              – Advisor (9820282603)
  • Mr. Hitesh Shah         – Advisor (9819367303)
  • Mr. Ashwin Sampat  – (9820143391)
  • Mr. Pramesh Parikh – (9820374397)